Každá osoba (dále "Uživatel" či "Zájemce") je oprávněna otevřít nebo užít databázi Fotobanka.cz po seznámení se s níže uvedenými Podmínkami užití databáte. Registrací na www.fotobanka.cz dávate jednoznačný souhlas s těmito podmínkami.

 

V databázi www.fotobanka.cz jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, grafické, textové a další materiály obsahující různé obrazové, textové, multimediální či jiné náměty (dále "Náměty").

 

Autory, resp. osobami oprávněnými s Náměty nakládat (dále "Autoři"), jsou osoby, jejichž jméno či pseudonym je u každého jednotlivého námětu uvedeno. Autoři jsou odpovědni za umístění Námětů v souladu se zákony ČR.

 

Provozovatelem databáze je:

Papyrus, s.r.o.,

sídlo a korespondenční adresa Nuselská 12, Praha 4

IČO 62 90 84 64, DIČ CZ62908464

Spisová značka:           C 34665 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Odpovědná osoba: Tomáš Macek

Email: macek@fotobanka.cz

Internetová adresa: www.fotobanka.cz

 

Otevření databáze a její prohlížení je bezplatné.

 

Každý obrazový Námět v databázi má přiděleno své evidenční číslo a je u něj uvedeno jméno autora či pseudonym, jakož i další informace. Náměty jsou vyobrazeny ve zmenšeném formátu.

 

Zvětšené Náměty jsou chráněny před neoprávněným užitím znehodnocením. Jakékoliv užití Námětů obsažených v databázi jiným způsobem než prohlížením - např. zejména tisk, kopírování, užití pro grafické práce, atd. - (dále "užití") podléhá zpoplatnění ze strany uživatele autorovi Námětu prostřednictvím provozovatele databáze. Ceny za užití jednotlivých Námětů databáze jsou - v závislosti na režimu, formátu, autorovi a době užití - uvedeny u jednotlivých Námětů.

 

Ceny Námětů jsou stanoveny autory bez DPH (v závislosti na tom, zda je daný Autor plátcem se DPH připočte v závěrečném vyúčtování a uvede dle zákona v daňovém dokladu). Ceny jsou uvedeny bez daní a dalších poplatků případně odváděných kupujícím ve státu, ve kterém bydlí nebo má sídlo.

 

Objednané Náměty lze použít v objednaných licencích, režimech a velikostech, které jsou u jednotlivých Námětů uvedeny, a to až po zaplacení uvedené ceny. Vyplacení autorů probíhá po úhradě Námětu klientem.

 

Režimy (licence) užití Námětů jsou charakterizovány takto:

 

Jednorázové nevýhradní užití

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově neexklusivně užít vybrané dílo a to na konkrétní účel. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o dočasném nevýhradním užívání třetí osobou.

 

Trvalé nevýhradní užití

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale opakovaně neexklusivně užívat vybrané dílo. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o trvalém nevýhradním užívání třetí osobou. Autor takové dílo s ohledem na trvalé nevýhradní užívání třetí osoby dále nebude poskytovat další třetí osobě do užívání v režimu výhradního užití.

 

Jednorázové výhradní užití

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově exklusivně užít vybrané dílo a to na konkrétní účel (jednorázová výhradní licence). Exklusivita platí po dobu 1 roku, pokud nebude sjednáno jinak. Dílo bude v databázi označeno poznámkou o jednorázovém výhradním užití.

 

Trvalé výhradní užití

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale exklusivně opakovaně užívat vybrané dílo bez časového omezení, resp. po dobu trvání práv Autora (výhradní licence). Dílo bude po uzavření smlouvy s uživatelem z databáze odstraněno. Autor takové dílo s ohledem na výhradní užívání třetí osoby dále nebude žádným způsobem užívat.

 

Konkrétní smluvní podmínky jednotlivých režimů užití jsou uvedeny v uzavřených smlouvách. Jednotlivé smlouvy budou - na základě smluvního ujednání mezi provozovatelem databáze a Autorem - uzavírány jménem Autorů provozovatelem databáze, kterému byla k tomuto účelu vystavena plná moc.

 

Osoba prohlížející databázi není oprávněna, vyjma možností stanovených v databázi, jakýmkoliv způsobem upravovat znění jednotlivých smluv.

 

Uživatel je po uzavření licenční smlouvy a řádném zaplacení fotografií oprávněn námět, v souladu licenční smlouvou, využít pro potřeby své či případně pro potřeby třetích osob (zejména grafické návrhy, grafická tvorba, reklamní účely, atd.).

 

Uživatel je povinen u každého užitého Námětu uvést:

(C) jméno autora, www.fotobanka.cz

Výjimku tvoří reklamní tvorba, kde by uvedením tohoto textu docházelo k porušení grafického záměru tvůrce.

 

Uživatel (není-li v samotné smlouvě stanoveno výslovně jinak) není oprávněn Námět jakýmkoliv jiným způsobem dále samostatně či jako součást jiného námětu či souboru námětů (zejména pak elektronicky) rozšiřovat a to jak úplatně, tak bezúplatně, či na třetí osoby převádět práva Autora poskytnutá mu na základě smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel za veškeré škody vzniklé autorovi Námětu přímo tomuto autorovi.

 

Uživatel není povinen objednané Náměty z databáze stáhnout ani užít.

 

Uživatel se zavazuje řádně a včas zaplatit Náměty objednané ze serveru FotoBanka.cz.

 

Uvedením svého emailu v systému fotobanka.cz uživatel souhlasí se zasíláním informací od provozovatele.

 

Uživatel se zavazuje, že nebude používat prostředky pro masové stahování dat z databáze.

 

Uživatel databáze se zavazuje zaplatit provozovateli databáze smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení plateb a náklady spojené s vymáháním pohledávek po splatnosti včetně příslušenství.

 

Rozhodčí doložka

Všechny spory v souvislosti s užitím databáze a následně uzavřenými smlouvami budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, podle zásad spravedlnosti.

 

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky užití databáze měnit.

 

Za provozovatele databáze:

Tomáš Macek

Papyrus, s.r.o.