Nápověda Podminky uziti databaze
 
V databázi www.fotobanka.cz jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, grafické, textové a další materiály obsahující různé obrazové, textové, multimediální či jiné náměty (dále "Náměty").

Autory, resp. osobami oprávněnými s náměty nakládat (dále "Autoři"), jsou osoby, jejichž jméno či pseudonym je u každého jednotlivého námětu uvedeno.

Každá osoba (dále "uživatel") je oprávněna otevřít nebo užít databázi po seznámení se s níže uvedenými skutečnostmi.

Provozovatelem databáze je:
Papyrus, s.r.o., Baranova 30, Praha 3
IČO 62 90 84 64, DIČ CZ62908464
Odpovědná osoba: Tomáš Macek
Email: info@fotobanka.cz
Internetová adresa: www.fotobanka.cz

Otevření databáze a její prohlížení je bezplatné.

Každý obrazový námět v databázi má přiděleno své evidenční číslo a je u něj uvedeno jméno autora či pseudonym, jakož i další informace. Náměty jsou vyobrazeny ve zmenšeném formátu. Každý uživatel je oprávněn námět na svém počítači zvětšit až do formátu, který aplikace přes internetový prohlížeč přímo poskytuje.

Zvětšené náměty jsou chráněny před neoprávněným užitím znehodnocením. Jakékoliv užití materiálů obsažených v databázi jiným způsobem než prohlížením - tzn. tisk, kopírování, použití pro grafické práce, atd. - (dále "užití" ) podléhá zpoplatnění ze strany uživatele autorovi Námětu prostřednictvím provozovatele databáze. Ceny za užití jednotlivých Námětů databáze jsou - v závislosti na režimu, formátu, autorovi a době užití - uvedeny u jednotlivých Námětů.

Ceny jsou stanoveny bez DPH (v závislosti na tom, zda je daný fotograf plátce, se DPH připočte v závěrečném vyúčtování a uvede dle zákona v daňovém dokladu). Ceny jsou uvedeny bez daní a dalších poplatků případně odváděných kupujícím ve státu, ve kterém bydlí nebo má sídlo.

Jednotlivé Náměty zobrazené v databázi lze použít v režimech a velikostech, které jsou u jednotlivých námětů uvedeny. Režimy (licence) užití Námětů jsou charakterizovány takto:

Jednorázové nevýhradní užití
- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově neexklusivně užít vybrané dílo a to na konkrétní účel. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o dočasném nevýhradním užívání třetí osobou.

Trvalé nevýhradní užití
- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale opakovaně neexklusivně užívat vybrané dílo. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o trvalém nevýhradním užívání třetí osobou. Autor takové dílo s ohledem na trvalé nevýhradní užívání třetí osoby dále nebude poskytovat další třetí osobě do užívání v režimu výhradního užití.

Jednorázové výhradní užití
- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově exklusivně užít vybrané dílo a to na konkrétní účel (jednorázová výhradní licence). Exklusivita platí po dobu 1 roku, pokud nebude sjednáno jinak. Dílo bude v databázi označeno poznámkou o jednorázovém výhradním užití.

Trvalé výhradní užití
- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale exklusivně opakovaně užívat vybrané dílo bez časového omezení, resp. po dobu trvání práv Autora (výhradní licence). Dílo bude po uzavření smlouvy s uživatelem z databáze odstraněno. Autor takové dílo s ohledem na výhradní užívání třetí osoby dále nebude žádným způsobem užívat.

Konkrétní smluvní podmínky jednotlivých režimů užití jsou uvedeny v uzavřených smlouvách. Jednotlivé smlouvy budou - na základě smluvního ujednání mezi provozovatelem databáze a Autorem - uzavírány jménem Autorů provozovatelem databáze, kterému byla k tomuto účelu vystavena plná moc.

Osoba prohlížející databázi není oprávněna, vyjma možností stanovených v databázi, jakýmkoliv způsobem upravovat znění jednotlivých smluv.

Uživatel je po uzavření smlouvy oprávněn námět, v souladu s podmínkami jednotlivých smluvních typů, využít pro potřeby své či případně pro potřeby třetích osob (zejména grafické návrhy, grafická tvorba, reklamní účely, atd.).

Uživatel je povinen u každého užitého námětu uvést:
(C) jméno autora, www.fotobanka.cz

Výjimku tvoří reklamní tvorba, kde by uvedením tohoto textu docházelo k porušení grafického záměru tvůrce.

Uživatel (není-li v samotné smlouvě stanoveno výslovně jinak) není oprávněn Námět jakýmkoliv jiným způsobem dále samostatně či jako součást jiného námětu či souboru námětů (zejména pak elektronicky) rozšiřovat a to jak úplatně, tak bezúplatně, či na třetí osoby převádět práva Autora poskytnutá mu na základě smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel za veškeré škody vzniklé autorovi Námětu přímo tomuto autorovi.

Uvedením svého emailu v systému fotobanka.cz uživatel souhlasí se zasíláním informací od provozovatele.

Uživatel se zavazuje, že nebude používat prostředky pro masové stahování dat na hromadné stahování stránek databáze.

Provozovatel je oprávněn podmínky užití databáze měnit.

Pro případ sporů či potřeby výkladu jednotlivých smluvních ustanovení bude jako rozhodné právo určeno právo České republiky.

Za provozovatele databáze:
Tomáš Macek
Papyrus, s.r.o.