Nápověda Návod na tvorbu klíčových slov
 
Klíčová slova jsou slova, kterými popíšete scénu na snímku. Slouží pro vyhledání snímku potenciálním zájemcem. Klíčová slova by měla:

- popisovat pouze podstatné části záběru, tj. to co zabírá víc jak cca 20 - 30 % jeho plochy

- co nejobsáhleji a nejpřesněji vystihnout obsah záběru

Čím výstižněji a obsáhleji popis provedete, tím je větší pravděpodobnost, že bude nalezen právě Váš snímek. Nepoužívejte zavádějící klíčová slova popisující něco, co na snímku není, naopak vše co na snímku je se snažte zachytit.

Jako oddělovač klíčových slov slouží čárka bez mezery (jahoda,ovoce,záhon). Například pro popis romantické dvojice na procházce po pláži za měsíce zadejte: romantika,dvojice,procházka,pláž,měsíc,muž,dívka (případně další slova).

Druhy klíčových slov
Zkuste každý snímek popsat nejen výčtem věcí, které se na něm nacházejí, ale též podle situací, činností, nálad, barev, asociací...

Objekty
Jsou základem popisu, v žádném případě nevynechávejte výčet objektů na snímku.
Nespecifické - hora, auto, kolo, město, divadlo
Specifické - Říp, Škoda, Shimano, Praha, Národní divadlo

Aktivity
plavání, procházka, výstup, běh, hledání, čekání, chůze, práce, pláč,
Aktivity uvádějte jako podstatná jména (správně: plavání, špatně: plave, plavající, plovoucí, ...)

Vhodné je uvádět jak subjekt činnosti - plavec, tak činnost - plavání.

Koncepty
láska, odpovědnost, nenávist, práce, zábava, lenost, odpočinek, pohoda, ...

Asociace
Slouží jako doplněk k stohému popisu snímku, volné asociace umožní vystihnou lépe náladu na snímku zobrazenou. Opět by se měly konkrétně vázat na jeho obsah či atmosféru.

Jazyk
Klíčová slova se doporučuje uvádět zároveň pro:
- český jazyk

Jednotná a množná čísla
Všechna klíčová slova uvádějte v 1. pádu jednotného čísla. Výjimku tvoří slova, která jsou součástí názvů (Nuselské schody, skupina Poutníci, Kašperské hory, ...).

Velká písmena
Dodržujte pravidla pravopisu konkrétního jazyka. Systém je sice při vyhledávání nerozlišuje, ale zobrazují se a chyby nevypadají dobře.

Zkratky
Zkratky používejte pouze pro doplnění stávajících klíčových slov dle plného názvu.

Slovní spojení
Pokud možno používejte jednoslovná klíčová slova. Ustálená spojení či sousloví pište bez čárky mezi slovy (např. Novohradské hory)

Přídavná jména
Pokud chcete upřesnit popisovaný objekt, lze použít přídavných jmen v příslušné osobě. Přídavná jména uvádějte jako samostatné klíčové slovo a oddělujte je čárkou (červené,jablko nebo tmavý,chléb nebo vysoká,rozhledna)