Nápověda Ceny a licence fotografii
 
Cena za užití snímku je stanovena výhradně autorem. Cena je uvedena bez DPH a dalších případných daní a poplatků odváděných v místě bydliště či sídla zákazníka.

Cenu si zobrazíte kliknutím na u každého snímku. Cena je závislá na formátu (velikosti) snímku a požadované licenci.

Autoři nemusí svá díla nabízet k licencování všemi uvedenými způsoby. Pokud cena v některém políčku tabulky vyplněná není, snímek v této velikosti / licenci nelze zakoupit.

Celkem zde najdete čtyři druhy licencí, liší se počtem užití námětu a výhradností jeho užití.

JN - Jednorázové nevýhradní užití
V tomto režimu můžete jednorázově neexklusivně užít vybrané dílo a to na jeden konkrétní účel. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o jednorázovém nevýhradním užití.

JV - Jednorázové výhradní užití
V tomto režimu můžete jednorázově exklusivně užít vybrané dílo a to na jeden konkrétní účel. Exklusivita platí po dobu 1 roku, pokud nebude sjednáno jinak. Dílo není po tuto dobu licencováno jiným zákazníkům.

TN - Trvalé nevýhradní užití - Royality free
V tomto režimu je trvale opakovaně neexklusivně užívat vybrané dílo. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o trvalém nevýhradním užívání. Autor takové dílo s ohledem na trvalé nevýhradní užívání třetí osoby dále může poskytnout další třetí osobě pouze za předpokladu, že je tato o trvalém nevýhradním užívání snímku informována.

TV - Trvalé výhradní užití
V tomto režimu je umožněno trvale exklusivně opakovaně užívat vybrané dílo bez časového omezení, resp. po dobu trvání práv Autora. Dílo bude po uzavření smlouvy s uživatelem z databáze odstraněno. Autor takové dílo s ohledem na výhradní užívání třetí osoby dále nebude žádným způsobem rozšiřovat ani užívat.

Jakákoli jiná užití snímku (včetně šíření), než která jsou uvedena ve smlouvě, ač mohou být jednoduše realizovatelná (umístění snímku na web, prodej snímku další osobě, neoprávněné opakované užití snímku, ...), jednoduchá či přímo se nabízející, nemusejí být a většinou ani nejsou v souladu se smlouvou, kterou jste uzavřeli či uzavřete. Proto pokud zvažujete méně standardní užití snímku, důkladně si prosím prostudujte smlouvu nebo se poraďte s námi. Můžete se tím vyhnout problémům (autorskoprávním či trestněprávním), které by mohly vzniknout neoprávněným nakládáním se snímky.