Nápověda Pravni odpovednost za uziti fotografii
 
Za snímky, jejich obsah, práva fotografovaných osob, atd. odpovídají plně autoři snímků. Za užití snímků odpovídají zákazníci. Proto doporučujeme, s ohledem na níže citovaný občanský zákoník, věnovat pozornost ochraně osobnosti fotografovaných osob, majetkovým právům majitelů fotografovaných předmětů, ochraně podle autorského zákona (snímky autorských - uměleckých děl).

Pokud lze fotografovanou osobu nebo předmět (objekt) na snímcích jednoznačně identifikovat a od Těchto osob není písemné svolení, tzv. MODEL RELEASE, k použití těchto snímků, pak lze snímky použít jen podle tohoto zákona, viz. níže, např. pro zpravodajství. Informaci o povolených a zakázaných užitích každého snímku naleznete v položce Zakázaná užití. Pokud tato nejsou uvedena, má se za to, že osoby souhlas neposkytly.

Pro fotografy

Tuto skutečnost je pro fotografa důležité vyznačit u každého snímku v databázi. Pokud tedy souhlas s užitím snímku v reklamě:
 • máte k dispozici - napište to ke snímku, aby zákazníci snímek mohli použít např. i v reklamě. Např:

  Zakázaná užití:
  Žádná, model poskytl souhlas s komerčním užitím snímku.


 • Zakázaná užití:
  Erotika, jinak bez omezení.

  Zakázaná užití:
  Žádná, mám model release.

 • pokud Model release nemáte - nechat políčko Zakázaná užití volné, či spíše lépe zapsat ke snímku, že souhlas s užitím v reklamě jakožto fotograf nemáte, pro uživatele snímků je povinností tuto skutečnost respektovat.

 • Např.:
  Model neposkytl souhlas s užitím snímků, užití možné pouze podle občanského zákoníku (pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství).

  Vzorová smlouva MODEL RELEASE
  Klikěnte sem pro stažení ve formátu PDF.

  Občanský zákon

  Ochrana osobnosti (stav k 1.11.2000)
  §11

  Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

  §12
  (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

  (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

  (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

  Obdobně probíhá ochrana fotografií nemovitostí, ochranných značek, uměleckých děl, ...